Lirikanmu

Partolu

Lirik Hu Gorga

Holan ho do, di rohaku,
Holan ho ho sasada ho.
Tung so muba, tung so nose,
Sahat di ujung ningolu ki.

Hacit nang sonang, rap hita manaon.
Rap sai ahu do hot ho.
Masianjuan marsiaminan.
Ai do nasai huparsita.

Anju ma au ito da hasian.
Diaka pambahenan kina so denggan.
Holong ni roha ki tu ho hasianku.
Sai hot do holongki.
Hu gorga do di bagas rohaki.

Hacit nang sonang, rap hita manaon.
Rap sai ahu do hot ho.
Masianjuan marsiaminan.
Ai do nasai huparsita.

Anju ma au ito da hasian.
Diaka pambahenan kina so denggan.
Holong ni roha ki tu ho hasianku.
Sai hot do holongki.
Hugorga do di bagas rohaki.