Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 661 Beta Hita Ale Angka Dongan

1
Beta hita ale angka dongan,
Tapatiur ma na holom i.
Ai torop na porsuk na di pardangolan
Na ginomgoman ni haholomon i.

2
Ai torop na nililianan ni arta,
Alai ndang jumpangsa hasonangan i.
Beta hita ………

3
Ai torop do jolma i na marsak roha,
Na mauas di holong ni roha i.
Beta hita ………

4
Tanda ma holong ni Debata Amanta,
Dibagasan Jesus Kristus Tuhan i.
Beta hita ………