Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 658 Tu Portibion Na Rundut

1
Tu portibion na rundut borhat ma ho,
Galak bahen palitomu sai dungo ho.
Boan sondang tu na holom mangurupi na mardangol
I do barita na uli ni Kristus i.

2
Taradoti hasadaon ni ruas i
Talului biru-biru na mago i
Hata ni Tuhan Jahowa do pasada houm nang hata
Sian sude partingkian tu Debata.

3
Hata i baen sitiopan di dalanmi,
Kristus i baen panungkunan di ngolumi.
Sai radoti hatigoran holong dohot hasintongan,
Sasadasa Debatanta haposi ma.