Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 704 Basa Do Ho

1
Basa do Ho, basa do Ho!
Basa do Ho! Tu au Debata.

2
Dijangkon Ho, dijangkon Ho.
Dijangkon Ho do au Debata.

3
Haposanki, haposanki!
Haposanki do Ho Debata.

4
Unduk do au, unduk do au.
Unduk do au tu Ho Debata.

5
Di Ho ma au, di Ho ma au.
Di Ho ma au, ale Debata.