Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 770 Tu Debatami

1
Tu Debatami na sun gogo i
Sai maporus ma ho ganup ari
Di tanganNa doho molo musu ro
Tung na sonang di ampuanNa ho,
Di tanganNa doho molo musu ro
Tung na sonang di ampuanNa ho.

2
Tung sun hinagogo ni Tuhan i,
Ingot ma Debatam do manghophop.
Nang ponjot rohami, ndang na leleng i,
Tongkin na i pujionmu Tuhan i.
Nang ponjot rohami, ndang na leleng i,
Tongkin na i pujionmu Tuhan i.

3
Soara ni olop-olop na i,
Marsaringar di angka partigor.
Lan do gogo disi mambaen monang i
Paima sahat sude tu surgo i.
Lan do gogo disi mambaen monang i
Paima sahat sude tu surgo i.