Lirikanmu

Fidelis Trio

Lirik Ito Naburju

Ito Naburju
Ciptaan: Serka Pio Marbun S.H.

Ito ku naburju
Ito na lambok malilu
Nauli lagu doho
Jala serep marroha i
Sude do jolma i mamuji ho jala sitiruon do

Molo sahat tu sipareon mi adong holsoni hula hulami maradu sian dia pe sai di ukkit hodo i
Asa salpu holsona i
Maradu makkuhaipe i
Di ari hatutubu ni Tuhan taon marsada hami akka ibotomon
Manjalo pasu pasu sian Tuhan ni asa dapot tua hamu dihaburjuhon mu dapotan sangap maho da ito ku nang songoni sude da bereki dibulan Desember Natal nabadiaon
Jakkon ma pasu pasu i
Appe mai tusi manjujung mi ito ku naburju

Ispoken.....
Itokku naburju sipaulak hosa loja doho dihami hula hulamon Sai ganjangma umurmu ito da Horas horas hujoloanon jala hipas hipas sude pinomparmuna akka berekki ditumpak Tuhani

Molo sahat tu sipareon mi adong holsoni hula hulami maradu sian dia pe sai di ukkit hodo i
Asa salpu holsona i
Maradu makkuhaipe i
Di ari hatutubu ni Tuhan taon marsada hami akka ibotomon
Manjalo pasu pasu sian Tuhan ni asa dapot tua hamu dihaburjuhon mu dapotan sangap maho da ito ku nang songoni sude da bereki dibulan Desember Natal nabadiaon
Jakkon ma pasu pasu i
Appe mai tusi manjujung mi ito ku naburju