#Daerah

Lirik Lagu Nias Wolaumo Safokho ~ Merta L Mend

Merta L Mend

Ubòzi khògu dòdò,wolaòmò khògu tuhò dòdò
Bazino irai tafatunò bazilalò
Ufabuu walò fabali, lòòròìdo bawaa budòdò
Onònò nasa wangumaò, talafalua khòda wongambatò.......

Hana ha mamòi hòrò, no ò olifugò fefu...zino irai tafatunò bazilalò
Òbee bazafatò dòdògu ,gàà wolaumò khògu 
Duhu a....a...fòkhò

Ubologò sa dòdò, uezosi khògu dawahòrò
Ba uwaò ubee saohagòlò, gaagu...
Faomasi zino numalò, bòi saae itòrò tòdò
Ulau mangandrò salahi, yaohahau dòdòu ba nifilimò