Lirikanmu

Arghado Trio

Lirik Abing Ma Pahompumon

*
Huboto do inang sogo roham marnida au
Ala so saut au tu natinodomi 
Dang hurimpu songoni gotap ni rohami tau au anakkonmon
Ai sahat do hape sahat tu pusu pusumi dohot partondionmi
Diparsauthu dohot parumaenmi naso lomo ni rohami

**
Lungun do rohakki molo huingot do inang
Tikki marpungu diujung ni taoni
Dipasiding siding ho doi pahompumi laos so diabing ho
Sappe didok pahompumi ma opung jahat tangis au umbege i
Tu au do sogo roham ale inang boasa tu pahompumon

Reff
Hape pahompumi nama nian pardomuanta inang nauli lagu
Hape... dohot doi dihasogoi ho inang
Marpangulahi ma roham inang jangkon parumaenmon
Abing ma pahompumon 
Asi roham di au da inongku burju do parumaenmon