Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 622 Mansai Nalnal Di Angka Partingkian

1
Mansai nalnal di angka partingkian,
Sinondang ni silangMu Tuhanki,
Sian hatiuron na marsinondang
HolongNa na so halampoan i
Sude na bangso do marpanghirimon
Tu sondang ni asi ni roha i,
Songon parluga na manghalungunhon
Parbinsar ni mata ni ari i.

2
SilangMu Kristus tanda ni holongMu
Pahisar tondi na magopu i
Mangalononghon sasude dosangku
Mabaor tu laut asi ni rohaMi.
Naung tubu hami gabe na imbaru,
Na ni urasan sian dosa i
Ala mudarMu na ni usehonMu
Di Golgota di hamamateMi.