Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 556 Damem Lehon Ma Di Hami

1
DameM lehon ma di hami, dameMi di hami,
DameMi di hami, damemi di hami.
DameMi di hami, damemi di hami.