Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 354 Sai Tong Maimaima Do

1
Sai tong maimaima do, rohanta i di Jesus
Ibana haluaon do, di angka naung tinobus
Rodo muse Tuhanta i, mardongan hasangapon i
Sai ro ma Ho, o Jesus, sai ro ma Ho, o Jesus

2
Marlasniroha ma disi, sude na naung tinobus
Masihol situtu do i, di Jesus i partobus
Rodo muse Tuhanta i, mardongan hasangapon i
Sai ro ma Ho, o Jesus, sai ro ma Ho, o Jesus

3
Satongkin nari nangkok be, marhitehite ombun
Rap dohot Jesus lao sude, tu surgo i marujung
Rodo muse Tuhanta i, mardongan hasangapon i
Sai ro ma Ho, o Jesus, sai ro ma Ho, o Jesus