#Rohani

Buku Ende No. 351 Martua Dongan Angka Na

HKBP

1
Beha ma hita ia dung marujung, paraloanta di portibi on
Dung na malua hita na mangusung, na dokdok i di atas tano on
Lao muli hita tu banuaginjang, dung pinaspashon orbuk tano i
Di na jonok tinatap hasonangan, na pinarsinta ni rohanta i

2
Beha ma hita molo disondangi, panondang na so olo sundut be
Dalanta jala dosa dilongkangi, Tuhanta sian hita on sude
So dipabali tihas i be hita, so manolsoli be rohanta i
Di na tatopot saluhut donganta, naung sonang di banuaginjang i?

3
Beha ma hita molo taihuthon, panogunogu ni Tuhanta i
Soada be na tau mangambat hita, sian jambarta na di surgo i
Di na tiur pamereng ni matanta, marnida Jesus, Sipangolu i
Na sangap mangkunduli habangsaNa, manggomgom nasa parluhutan i?

4
Beha ma hita molo begeonta, soara ni Tuhanta Jesus i
Manjouhon hita na pinaluaNa, tu haroanNa na rade disi
Di na taida bogas ni bugangNa, habaoran ni mudarNa uju i
Na paluahon hita sian dosa, nang hamatean salelengnai?

5
Beha ma hita na so dung diida, so dung dibege manang ise pe
I ma turpukta molo masuk hita, tu hasonangan na di surgo i
Nang loja nang hodohan situtu, Antong ale manggogo be ma hita
Lao mareakkon bagas ni Tuhanta, Na uli jala sun denggan tutu.