#Daerah

Lirik Lõ ikenal da’õ Cinta

Eksis't Trio ft Wira Laoli

Lõ ikenal da’õ Cinta
Cipt. Feriman Hura

Na mowawa no morõfi
No ubaloi-baloi
Ba wangawuli nakhigu si sõkhi
Sino ara no urõi
Angawuli, angawuli, angawuli
Tõdõgu khõu tebai farõi

No tohare no alua
Yae dõdõgu bakha
Lõ faduli khõda niha soya
Ba zifasui ita
Tobalu wa’aila, tobalu wa’aila
Tobalu wa’aila
Lõ ikenal da’õ Cinta

Soroi dõdõ safusi sambua lõ sitobini
Hawa’omasigu khõu Yanti
Talau fawu’uli yaita lõ fabali
Irugi wa’amate lõfarõi
He fahawu fo’õmõ nifalali
He fa’auri basaki fa’oriri
Me lõmanõ ikenal da’õ Cinta