Lirik Thola'al Badru

Oleh Sabyan  Album Sapu Jagat
Kategori Indonesia
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 19-04-2021 

Lirik Thola'al Badru

Thola'al Badru 'Alaina Min Tsaniyatil Wada'
Wajabasy-syukru 'Alaina Mad'a Lillahi da'

Ayyuhal Mab'utsu Fina
Ji'ta bil Amril Mutho
Ji'ta Syarroftal Madinah
Marhaban Ya Khoiro da'

Thola'al Badru 'Alaina Min Tsaniyatil Wada'
Wajabasy-syukru 'Alaina Mad'a Lillahi da'

Asyroqol Syamsul Kamali bika
Ya Bahil Jamal
Jalla man Sawaka
Haqqon Daiman lil Khoiri sa'

Thola'al Badru 'Alaina Min Tsaniyatil Wada'
Wajabasy-syukru 'Alaina Mad'a Lillahi da'

Ayyuhal Mab'utsu Fina
Ji'ta bil Amril Mutho
Ji'ta Syarroftal Madinah
Marhaban Ya Khoiro da'

Thola'al Badru 'Alaina Min Tsaniyatil Wada'
Wajabasy-syukru 'Alaina Mad'a Lillahi da'

Asyroqol Syamsul Kamali bika
Ya Bahil Jamal
Jalla man Sawaka
Haqqon Daiman lil Khoiri sa'