#Rohani

Buku Ende No. 333 Jesus Hinaposan Ni

HKBP

1
Sai banuaginjang do, situjuon ni rohanta
Holan paisolat do, hita di banuatonga
Pardagangan tano i, surgo do sambulo i.

2
O Tondingku tuju ma surgo i haroroanmu
Tano on tundalhon ma, na so tau parmiananmu
Surgo do tinuju ni na torang marroha i.

3
Jesus do mandok tu au: “Sai tu ginjang ma tujui
Asa unang ho mandao, sian sambulom adui”
Ia tong huingot i, sahat au muse tusi.

4
Sai tu ginjang au, manat do tinatap ni rohangku
Parjambaranki na hot, na di lambung ni Amangku
Nang tiur pe bintang i, marsinondangan do i.

5
Sai tu surgo ma au lao, hitengki ma hamatean
Jadi sai malua au, sian nasa hasusaan
Jesus pajolohon au, ipe las rohangku lao.

6
Holan surgo i nama, siringkotan ni tondingku
Asa gotaponku ma, roharoha ni dagingku
Surgo do tujuanki, paima sahat au tusi.