#Daerah

Lirik Pos Do Rohakki

JJM Trio

*
Sopinarbaga dahasian sopanagaman i di au
Tung so hurippu  ro ho mandapothon au
Hape tondiku ma nasai pinakkulingan
Rokkap ni tondi Sai ni sukkun-sukkunan
Haroro mi do namambaen songgot ni roha
Tudos ma songon tu namarnipi au di hos ni ari

**
Sopamotoan da hasian dihaholongi ho ma au
Di boto ho nalungun i doi bagian 
Jolo pikkiri ma jala rimang -  rimangi
Unang solsoli au di pudi ni ari
Ai molo arta bereng ma di au so ada
Betama molo pinadomu ni holong hita na dua

Reff
Tung na sattetes pe holong ni roha mi lean di au
Ai pararon hu doi ito holan lao mandongani au
Molo dao pe rokkap ta haduan
Ai anggo au do ito  usehonon hu do sude
Tuhap honon hu di jolom holong ni roha ki tu ho

Ai soadong be ai ho-ai holan ho
Alai pos do roha ki.......
Ho do rokkap ni tondi ki.

**
Sopamotoan da hasian dihaholongi ho ma au
Di boto ho nalungun i doi bagian 
Jolo pikkiri ma jala rimang -  rimangi
Unang solsoli au di pudi ni ari
Ai molo arta bereng ma di au so ada
Betama molo pinadomu ni holong hita na dua

Reff
Tung na sattetes pe holong ni roha mi lean di au
Ai pararon hu doi ito holan lao mandongani au
Molo dao pe rokkap ta haduan
Ai anggo au do ito  usehonon hu do sude
Tuhap honon hu di jolom holong ni roha ki tu ho

Ai soadong be ai ho-ai holan ho
Alai pos do roha ki.......
Ho do rokkap ni tondi ki.