#Rohani

Buku Ende No. 83 Na Lao Do Birubiru I

HKBP

1
Na lao do birubiru i mamorsan angka dosa
Ni nasa hajolmaon i di benget ni rohana
Diporsan do sahitta i dilehon do diriNa i
Tu tangan ni pamunu, ditaoni do na bernit i
Ro di na tos hosaNa i Didok: Naeng porsanonku.

2
Ianggo birubiru i, ima alealengku
Na paluahon tondingki disuru Debatangku
Didok mandok AnakNa i sai topot ma pardosa i
Naung sun tinoruanku balga tutu do rimashi
Alai tarbaen do mombun i horhonon ni mudarMu

3
“Na olo au, ale Amang. Sian sandok rohangku
Pasauthon lomo ni rohaM, rohaM sambing do guru”
O holong ni rohaNa i tung aha do tudosanmi
Na songon ho margogo? Dilehon Debata hape
AnakNa lao manaon sude sitaonon ni na mago

4
Saleleng na mangolu au, naeng ingotonku Jesus.
Sude na binaenMi di au, hataM naeng hupatulus.
Ho naeng haholonganku do, huhut ihuthononku Ho
Di dalan hangoluan tung ingkon Ho, nampuna ahu,
Mangolu manang mate au sai Ho do tioponku

5
O Tuhan hinauliMi sai naeng endehononku
Diringku ma peleanMi na naeng seahononku
O Jesus jalo ma au on pasiat ma pamujingkon
Baen sangap di goarMu pasahat au tu surgo i
Marhitehite mudarMi baen intan di tumpalMu.